bikoborbe Svet24.si

Biki v Kolumbiji si lahko oddahnejo, konec je ...

duši Svet24.si

Jasni znaki, da je nekdo iz vaše dušne skupnosti

823603_092-strancar Necenzurirano

Znani slovenski podjetnik na avstrijski zatožni ...

mitja kunstelj-pl Reporter.si

Tako je sodišče sesulo Mitjo Kunstlja, ki je ...

osijek pm Ekipa24.si

Grozljivka na Hrvaškem: prerešetali so avto ...

Skrito v raju Njena.si

Kako so Hrvati sprejeli serijo Skrito v raju?

doncic edwards Ekipa24.si

Velika drama v Dallasu tokrat z nesrečnim koncem ...

Slovenija

Ovaden Andrej Godec

Deli na:

Predsednik sveta delavcev Slovenskih železnic Silvo Berdajs in šest železničarskih sindikatov je na Policijsko upravo Ljubljana poslalo kazensko ovadbo zoper predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic Andreja Godca, zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj goljufije in ponarejanja listin. Vsebino ovadbe objavljamo v celoti.

Predsednik sveta delavcev Slovenskih železnic Silvo Berdajs in šest železničarskih sindikatov je na Policijsko upravo Ljubljana poslalo kazensko ovadbo zoper predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic Andreja Godca, zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj goljufije in ponarejanja listin. Vsebino ovadbe objavljamo v celoti.

Ovaditelj vlaga pri naslovnem organu zoper

 

osumljenega Andreja Godca, rojenega 03.12.1952, stanujočega Šarhova ulica 28, Pragersko, Slovenca, državljana RS, na prostosti, ostali podatki ovaditelju niso znani

 

naslednjo

 

 

k a z e n s k o   o v a d b o,

 

zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije po 211. členu KZ-1 in kaznivega dejanja ponarejanja listin po 251. členu KZ-1 in naslovnemu organu

 

p r e d l a g a m,

 

da zoper osumljenega sproži predkazenski postopek v skladu z določbo 148. člena ZKP.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Osumljeni je predsednik nadzornega sveta družbe Slovenske železnice d.o.o. Na omenjeno mesto ga je imenovala Vlada Republike Slovenije in sicer na 12. seji Vlade Republike Slovenije dne 05.02.2009.

 

Osumljeni je bil na omenjeno mesto predlagan s strani Kadrovsko-akreditacijskega sveta (KAS) Vlade Republike Slovenije, ki je avtonomno strokovno svetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki sodeluje v postopku akreditacije in nominacije kandidatov za imenovanje v organe upravljanja družbe, v kateri ima Republika Slovenija lastniški delež (Republika Slovenija je namreč večinski lastnik družbe Slovenske železnice d.o.o.).

 

V postopku ugotavljanja primernosti kandidatov za organe upravljanja podjetij v državni lasti KAS o posameznem kandidatu oblikuje strokovno mnenje (t.i. akreditacija) v skladu s splošnimi pogoji in kriteriji, ki jih pripravi na podlagi sprejetega sklepa Vlade Republike Slovenije. KAS pri oblikovanju strokovnega mnenja o primernosti kandidata upošteva poleg splošnih tudi posebne pogoje in kriterije za imenovanje članov organov upravljanja, ki jih opredeli za posamezna področja ali za posamezna podjetja v državni lasti. Na podlagi splošnih in posebnih kriterijev in pogojev za imenovanje članov organov upravljanja podjetij v državni lasti, ki jih določi KAS, predlagatelj objavi javni poziv, s katerim pozove zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane organov upravljanja v posameznih podjetjih v državni lasti.

 

Osumljeni je KAS posredoval svojo kandidaturo za člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice d.o.o. Pri tem pa je osumljeni KAS preslepil z navedbami, da izpolnjuje vsa merila in pogoje za imenovanje v nadzorni svet omenjene družbe. Med omenjenimi merili in pogoji so namreč tudi poslovni ugled in moralna integriteta (točka 1.d pogojev za akreditacijo kandidatov za člane nadzornih svetov) ter neodvisnost kandidata, kar pomeni, da ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo oziroma, da

3

 

ne opravlja funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe oziroma, da niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb.

 

V zvezi z navedenimi pogoji je namreč osumljeni zamolčal, da je bil v času postopka imenovanja za člana nadzornega sveta družbe Slovenske železnice d.o.o., kot tudi sedaj, poslovno povezan z omenjeno družbo osebno in prek svoje zunajzakonske partnerice Nade Kohek, ki je večinski družbenik družbe Gradivo d.o.o. in družbe Kohek d.o.o. Omenjeni družbi poslovno sodelujeta z družbo Slovenske železnice d.o.o. in zanjo izvajata gradbena dela in ji oddajata avtomobile (kar je priznal tudi sam osumljeni v večih priloženih člankih).

 

Poleg tega je bil osumljeni v času postopka za imenovanje za člana v nadzornem svetu družbe Slovenske železnice d.o.o. še vedno prokurist družbe Tehnoing inženiring d.o.o., saj je bila odpoved prokure osumljenega sprejeta šele dne 04.02.2009, v sodni register pa vpisana šele dne 13.02.2009. Kljub omenjeni odpovedi prokure pa se osumljeni še vedno podpisuje kot zakoniti zastopnik družbe Tehnoing d.o.o. in preko omenjene družbe tudi konkurira družbi Slovenske železnice ŽGP Ljubljana d.d., ki je v večinski lasti družbe Slovenske železnice d.o.o.

 

Ovaditelj opozarja, da je osumljeni kot del svoje kandidature na KAS moral izponiti in podpisati tudi posebno izjavo AS, v kateri je moral izrecno potrditi, da je neodvisen kandidat, kar pomeni, da ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo, kjer kandidira za člana nadzornega sveta in da tudi ne opravlja funkcije vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe, kjer kandidira za člana nadzornega sveta. Kot obrazloženo, pa kljub temu, da osumljeni ne izpolnjuje omenjenih pogojev, o tem dejstvu ni obvestil članov KAS, ampak je v omenjeno izjavo izrecno vpisal, da nima nobenih povezav s Slovenskimi železnicami d.o.o. ali konkurenčnimi družbami, KAS pa je pri postopku odločanja omenjeno (ponarejeno) listino uporabil kot pravo.

 

Z navedenimi ravnanji je osumljeni izpolnil znake kaznivih dejanj goljufije po 211. členu KZ-1 in ponarejanja listin po 251. členu KZ-1. Osumljeni je namreč zato, da bi sebi pridobil protipravno premoženjsko korist spravil KAS s prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga s tem zapeljal, da je ta v škodo premoženja Republike Slovenije in družbe Slovenske železnice d.o.o. predlagal Vladi Republike Slovenije imenovanje osumljenca v nadzorni svet družbe Slovenske železnice d.o.o., pri čemer je bil njegov namen pridobiti protipravno premoženjsko korist v smislu sejnin, ki jih je upravičen dobivati kot član nadzornega sveta, hkrati pa si očitno obeta protipravno premoženjsko korist tudi preko družb, ki so v lasti njegove zunajzakonske partnerke in s katerimi družba Slovenske železnice d.o.o. poslovno sodeluje, očitno pa tudi preko družbe Tehnoing d.o.o., v kateri kljub odpovedi prokure očitno še vedno opravlja funkcijo zastopnika in zanjo podpisuje ponudbe.

 

Ovaditelj k tej ovadbi prilaga tudi dokumentacijo, iz katere so razvidna dejstva, navedena v tej kazenski ovadbi. Predvsem so v zvezi s tem relevantni pogoji za akreditacijo kandidatov za člane nadzornega sveta, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, izjava ob kandidaturi za člana nadzornega sveta v določeni družbi, članek iz dnevnika Finance z dne 02.03.2009, prispevek iz oddaje Svet na Kanalu A z dne 02.03.2009, članek iz dnevnika Delo z dne 05.03.2009, dopis Tehnoing d.o.o. z dne 20.02.2009 (na katerem se osumljeni še vedno podpisuje v imenu direktorja Dragiše Lazareviča), izpiski iz spletnih strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (za družbe Tehnoing d.o.o., Gradivo

4

 

d.o.o. in Kohek d.o.o.), ovaditelj pa predlaga, da naslovni organ tekom predkazenskega postopka o predmetnih navedbah zasliši člane Kadrovsko-akreditacijskega sveta, Nado Kohek, Dragišo Lazareviča ter osumljenca, izvede pa naj tudi vsa druga preiskovalna dejanja v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili in nato na pristojno okrožno državno tožilstvo vloži kazensko ovadbo, zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj.

 

 

                                                                      

Svet delavcev Slovenskih železnic, d.o.o.

Predsednik: Silvo Berdajs

 

Sindikat strojevodij Slovenije

Predsednik: Zlatko Ratej

 

Sindikat železničarjev Slovenije

Predsednik: Franc Zupanc

 

Sindikat železniškega transporta Slovenije

Predsednik: Jože Pavšek

 

Sindikat železniškega prometa Slovenije

Predsednik: Damjan Rak

 

Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije

Predsednik: Nikola Kneževič

 

Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

Predsednik: Dejan Žolek

                                                                                                                    V V Ljubljani, dne 25.03.2009